Tjänster

TISAB är ett programvaruföretag med ett särskilt engagemang för
shipping och för systemutveckling.

Förstudier

Under den första fasen av systemutveckling utreds verksamhetsbehov
med inriktning på IT. Detta görs tillsammans med kunden och bygger på nuvarande
arbetssätt hos kunden. Arbetet  tjänar
två olika syften. Ett är att avgränsa systemet, dvs vad det är till för och vilka
andra system det samarbetar med. Det andra är att utgöra grunden för vår
förståelse av kundens behov och problem.

Kravspecifikation

Baserat Förstudien görs en systemanalys. Under denna fas av designen
av systemet skapas högsta möjliga flexibilitet och anpassning. De ursprungliga
kraven kan också behöva kompletteras för att bättre specificera systemet och ge
bättre  förståelse för kundernas behov.

Genomförande

När vi känner att vi verkligen förstår det grundläggande kundbehoven
och har skapat en lämplig systemdesign, börjar utvecklingen av systemet. Detta
betyder inte att vårt engagemang med kunden slutar utan istället intensifieras
det. Vi använder en iterativ  programmeringsprocess, vilket innebär att vi utvecklar
systemet i steg. I varje fas, de tidigare faserna av kravframtagning och
systemdesign upprepas. I varje steg
lägger vi till funktionalitet och efter varje steg görs en ny version av
systemet. Den största fördelen med denna metod är att vi kan leverera en
prototyp tidigt med de viktigaste egenskaperna för kunden för att därmed tidigt
få feedback från kunderna om systemet.

Installation och utbildning

När en systemleverans har testats med tillfredsställande resultat startar
nästa fas av utvecklingen. Samtidigt installeras mjukvaran hos kunden, samtidigt
som utbildning  av kundens personal sker för
att säkerställa att den fulla potentialen av programmet används. Som beskrivits
ovan kommer nya releaser att levereras med jämna mellanrum, vilket innebär man
drar nytta av systemet redan från den första leveransen.  Användarna av systemet kommer successivt att
kunna använda fler funktioner i systemet och som förtrogenheten med systemet
ökar, minskar behovet av  ny utbildning.

Support och underhåll

När den första versionen av systemet har installerats hos kunden
företaget går hela utvecklingsprocessen in i en ny fas med inriktning mot
support och underhåll. Samtidigt  pågår utvecklingen
fortfarande. När de inledande  kraven har
uppfyllts kommer nya att dyka upp när användare få en större förståelse för de
möjligheter och den kapacitet systemet har. Systemet var ursprungligen utformat
för att hantera förändringar och det är naturligt att fortsätta att utveckla systemet
för att lösa dessa förändringar.

Kommentera